Zgoda rodziców

Wersja pdf do pobrania:
Zgoda Rodziców

 

Wzór zgody:

__________________

miejscowość, data

ZGODA

                Ja, ___________________, wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna* __________________  w wydarzeniu Sakuracon V w dniach 13-14.05.2017 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Skautów Opolskich 10 w Opolu.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy i w pełni go akceptuję.

Telefon kontaktowy: ______________

____________________________

Podpis rodzica / prawnego opiekuna*

 

*niepotrzebne skreślić