Każdy helper oprócz regulaminu ogólnego ma obowiązek przestrzegać regulaminu helperów. Do obowiązków każdego helpera należy:

– przybycie na teren konwentu na obowiązkowe pierwsze zebranie helperów w piątek 27.04.2018 o godz. 18:00

– pozostanie na terenie konwentu aż do całego jego złożenia i posprzątania (w 29.04.2018 do godz 18)

– przestrzeganie grafiku dyżurów (w czasie konwentu grafik ten może sie zmieniać w zależności od nakładu pracy różnych helperów)

– wykonywanie poleceń organizatorów i koordynatorów

– komunikatywność oraz dostepność, także po za godzinami oficjalnych dyżurów

– wpłacenie przy wejściu na teren konwentu kaucji w wysokości 20 zł – będzie ona zwracana w niedzielę 29.04.2018 po złożeniu konwentu. Decyzję o zwrocie kaucji zastrzega sobie organizator helperów.

– niezwłoczne poinformowanie Organizatorów, w tym w szczególności organizatora helperów, w razie pogorszenia swojego stanu zdrowia lub zauważenia jakiegokolwiek wypadku na terenie Konwentu

Helperem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Osoby, które ukończyły 16 lat, mogą zostać helperem za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów. Wzór zgody będzie możliwy do pobrania na stronie sakurakon.mangowcy.pl

Zgłoszenia na helperów proszę zgłaszać za pomocą formularza na stronie megumi.mangowcy.pl

W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które mogą pojawić sie od samego początku jak również zostać do samego końca i złożenia konwentu.

Helperowi pod żadnym pozorem nie wolno zdejmować oraz oddawać komukolwiek swojego identyfikatora lub opaski.

Za nieprzestrzeganie regulaminu helperów lub regulaminu ogólnego organizator helperów zastrzega sobie prawo do wydalenia helpera z terenu konwentu bez zwrotu kaucji.

 

W sprawach dotyczących helperów wszystkie sprawy nie opisane miniejszym regulaminem ani regulaminem ogólnym podejmuje organizator helperów.

Organizator Helperów: Bonio

facebook: Michał Bonio