1. Konkurs cosplay przeznaczony jest dla osób, które samodzielnie tworzą i prezentują stroje, wybranej przez siebie postaci z: mang, anime, komiksów, książek, gier, filmów, zespołów muzycznych lub postaci projektu własnego (OC).
2. Strój nie musi mieć swojej premiery na Sakurakon VI. Jednak sam kostium jak i jego elementy nie mogą być wystawiane przez cosplayera, jeżeli zdobył on w owym stroju już nagrodę na innym konkursie cosplay.
3. W konkursie cosplay może wziąć udział uczestnik Sakurakon VI, który najpóźniej do 18 kwietnia 2018 roku na odpowiedni adres email, nadeśle formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie wydarzenia, zawierający: imię i nazwisko uczestnika, pseudonim, numer telefonu, adres email, informacje o postaci (imię/nazwa, seria), zapowiedź do występu, przewidywny czas trwania występu, obraz referencyjny, podkład muzyczny oraz potrzebne wytyczne do rozmieszczenia odpowiednich rekwizytów.
4. Uczestnik zobowiązuje się podać tylko prawdziwe informacje w formularzu zgłoszeniowym.
5. W ciągu pięciu dni od otrzymania zgłoszenia organizatorzy mają prawo odesłać je do autora w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych punktów.
6. Zmian w zgłoszeniu (opisu, ścieżki dźwiękowej, zmiany w składzie grupy itp.) można dokonać do 23 kwietnia 2018 roku do godziny 22. Wszelkie zmiany muszą być zaakceptowane przez organizatora. Niezatwierdzone zmiany będą uznawane za nieobowiązujące.
7. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w kategoriach: ‚najlepszy strój’, ‚najlepsza prezentacja indywidualna’ oraz ‚najlepsza prezentacja grupowa’.
8. Jury ma prawo przyznać również wyróżnienie specjalne bądź nagrodę w kategorii Grand Prix jeśli zajdzie taka okoliczność i potrzeba.
9. Każdy strój, występ oraz prezentacje oceniać będzie niezawisłe jury, którego decyzja o wyłonieniu zwycięzców jest jawna i niepodważalna.
10. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się bezpośrednio po jego zakończeniu i krótkiej naradzie jury.
11. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest stawić się na próbie cosplay, która odbędzie się w godzinach podanych w rozpisce atrakcji wydarzenia. Uczestnicy zostaną również powiadomieni o niej telefonicznie lub drogą mailową poprzez organizatora. W razie niemożności stawienia się na próbie z jakiegokolwiek powodu należy powiadomić o tym organizatora telefonicznie, bądź drogą emailową. Wiadomość ta musi zostać przez niego zatwierdzona.
12. W dniu konwentu odbędzie się obowiązkowa runda jurorów, w trakcie której jurorzy będą mogli sprawdzić wykonanie stroju oraz zadać dodatkowe pytania związane z jego powstawaniem. Na rundzie jurorów stawić się ma każdy uczestnik konkursu cosplay. Osoby nie startujące w kategorii na ‚najlepszy strój’ zobowiązane są również pojawić się i powiadomić o tym jury. Informacja o godzinie i miejscu rundy zostanie podna drogą mailową lub telefoniczną przez organizatora.
13. Prezentowane występy nie mogą: zawierać wulgaryzmów, naruszać praw autorskich, osobistych i materialnych, prezentować obscenicznych zachowań, naruszać ogólnie przyjętych norm moralnych, promować nagości oraz waszelkich używek, wyśmiewać poglądów religijnych i kulturowych oraz ubliżać osobom trzecim w jakikolwiek sposób. Naruszenie niniejszego punktu grozi natychmiastową i nieodwoływalną dyskwlifikacją, jak i przerwaniem występu i usunięciem uczestnika ze sceny.
14. Każda prezentacja sceniczna nie może trwać krócej niż 30 sekund, ani dłużej niż 3 minuty. Przekroczenie czasu w którąkolwiek stronę musi zostać zgłoszone oraz zaakceptowane przez organizatora.
15. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, poprzez organizatorów konwentu.
16. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne prezentowanie, powielanie i rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku na zdjęciach oraz nagraniach wykonanych podczas konkursu cosplay.
17. Uczestnik zobowiązuje się do kulturalnego zachowania wobec innych uczestników wydarzenia podczas przebiegu zarówno konkursu jak i całego konwentu. Jakiekolwiek umyślne działanie na czyjąś szkodę lub niekorzyść będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.
18. Do dyspozycji uczestników będzie scena, ośwetlenie oraz mikrofony, jak i sprzęt nagłaśniający zapewniany przez organizatora.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia w przypadku zbyt dużej liczby ich, bądź niezgodności z regulaminem.
20. Każdy uczestnik, który wypełnił i wysłał formularz rejestracyjny do udziału w konkursie cosplay Sakurakon VI, zobowiązał się do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Wymagana jest również zgoda rodzica na udział w konkursie oraz konwencie przez osoby niepełnoletnie.