1. Organizatorem festiwalu miłośników japońskiej sztuki i kultury Sakurakon V, zwanego dalej konwentem, jest Opolska Mangowa Alternatywa oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, zwani dalej organizatorem.
2. Konwent odbywa się w filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Skautów opolskich 10 w Opolu.
3. Konwent jest imprezą zamkniętą.
4. Zakupienie wejściówki jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu ogólnego.
5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
6. Osoby sprawujące funkcję helpera poza regulaminem ogólnym obowiązuje również regulamin helperów.
7. Osoby biorące udział w konkursie Cosplay, Evil cosplay oraz spektaklu poza regulaminem ogólnym obowiązuje również regulamin konkursu Cosplay, Evil cosplay oraz spektaklu.
8. Osoby prowadzące atrakcje poza regulaminem ogólnym obowiązuje również regulamin atrakcji.
9. Uczestnikiem konwentu jest każda osoba, która nabyła wejściówkę uprawniającą do wstępu na teren imprezy.
10. Każda osoba chcąca nabyć wejściówkę jest zobowiązana posiadać przy sobie dowód tożsamości do okazania przy akredytacji w celu wpisania jej na listę uczestników.
11. Każda wejściówka jest przypisana do jednej osoby i zabrania się przekazywania jej innej osobie pod groźbą wydalenia z konwentu bez zwrotu wejściówki.
12. Opłata za wstęp na konwent jest ustalona przez organizatorów i wynosi odpowiednio:
– wejściówka dwudniowa, tj. od godziny 10:00 w sobotę do godziny 14:00 w niedzielę – 30zł
– wejściówka na sobotę, tj. od godziny 10:00 w sobotę do godziny 22:00 w sobotę – 20zł
– wejściówka na niedzielę, tj. od godziny 9:00 w niedzielę do godziny 14:00 w niedzielę – 15zł
13. Każda osoba nabywająca wejściówkę dwudniową mająca poniżej 18 roku życia w dniu rozpoczęcia konwentu jest zobowiązana posiadać zgodę rodzica/prawnego opiekuna dostępną na stronie konwentu pod adresem: http://sakurakon.mangowcy.pl/?page_id=79, dodatkowo jest zobowiązana do posiadania przy sobie dowodu tożsamości do okazania organizatorowi.
14. Na terenie konwentu zabrania się:
– wnoszenia alkoholu oraz środków odurzających i uzależniających.
– spożywania alkoholu oraz środków odurzających i uzależniających, w tym także e-papierosów,
– przebywania pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających,
– wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, chyba, że ochrona zezwoli na wniesienie takowego.
15. Osoby nie przestrzegające regulaminu ogólnego oraz innych regulaminów oraz mogące działać na szkodę konwentu będą z niego usunięte bez zwrotu kosztów wejściówki.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany wszystkich regulaminów konwentu.
17. W kwestiach sprzecznych, nie ujętych w regulaminie ogólnym wszystkie decyzje podejmuje główny organizator.