REGULAMIN ATRAKCJI
1. Atrakcję może zgłosić każda osoba, niezależnie od wieku.
2. Osoby poniżej 18 roku życia są zobowiązane posiadać przy sobie podpisaną zgodę rodzica. (dostępną w zakładce „zgoda rodziców”)
3. Twórcy atrakcji podlegają ogólnemu regulaminowi wydarzenia.
4. Organizatorem atrakcji jest Daria “Lilith” Ster, wszelkie pytania Twórcy mogą kierować do niego bezpośrednio przez profil FB.
5. Twórca może zgłosić: -Panel -Prelekcję -Warsztat -Wiedzówkę
6. Atrakcja ma obowiązek dotyczyć Japonii i wszystkiego co z nią związane.
7. Atrakcja może mieć charakter azjatycki za wcześniejszą konsultacją z organizacją.
8. Atrakcja może nie być związana z Japonią za wcześniejszą konsultacją i zgodą organizacji.
9. Atrakcję Twórca zgłasza poprzez formularz zgłoszeniowy.
10. Twórca ma obowiązek pojawić się na obiekcie godzinę przed prowadzeniem swojej atrakcji.
11. Twórca zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu konwentu.
12. Twórca jest zobowiązany do kontaktu z organizatorem w celu ustalenia szczegółów dotyczących atrakcji oraz ewentualnych problemów z nią związanych.
13. Twórca ma obowiązek telefonicznie powiadomić organizację o niemożności przybycia maksymalnie tydzień przed konwentem.
14. Twórca trakcji nie powinien zostawiać sali atrakcji ze sprzętem bez opieki.
15. Gdy atrakcja skończy się wcześniej niż planowano, twórca atrakcji ma obowiązek powiadomić o tym organizatora atrakcji.
16. Twórca wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku w celach promocyjnych konwentu.
17. Twórca w razie niewywiązywania się z obowiązków bądź naruszenia regulaminu może zostać upomniany przez organizację lub wydalony z terenu konwentu.
18. Twórcę obowiązuje kultura osobista i ogólnie przyjęte normy etyczne.
19. Twórca podczas prowadzenia atrakcji nie może używać wulgaryzmów, propagować treści pornograficznych, nakłaniających do agresywnego zachowania oraz obrażających preferencje religijne, kulturę bądź narodowość.
20. Twórcy nie mogą brać udziału we własnych wiedzówkach.
21. Twórcy atrakcji przysługuje darmowa wejściówka.