Tło strony

Regulamin ogólny

 1. Organizatorem festiwalu miłośników japońskiej sztuki i kultury Sakurakon VIII, zwanego dalej konwentem, jest Opolska Mangowa Alternatywa oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, zwani dalej organizatorem,
 2. Konwent odbywa się w filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Skautów opolskich 10 w Opolu w dniach 30-31.05.2020r.,
 3. Konwent jest imprezą zamkniętą,
 4. Zakupienie wejściówki jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu ogólnego,
 5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania,
 6. Osoby sprawujące funkcję helpera poza regulaminem ogólnym obowiązuje również regulamin helperów,
 7. Osoby biorące udział w konkursie Cosplay oraz Evil Cosplay, poza regulaminem ogólnym, obowiązuje również regulamin konkursu Cosplay oraz Evil Cosplay,
 8. Osoby prowadzące atrakcje, poza regulaminem ogólnym, obowiązuje również regulamin atrakcji,
 9. Osoby wystawiające swoje stoisko, poza regulaminem ogólnym, obowiązuje również regulamin wystawców,
 10. Uczestnikiem konwentu jest każda osoba, która nabyła wejściówkę uprawniającą do wstępu na teren imprezy,
 11. Każda osoba chcąca nabyć wejściówkę jest zobowiązana posiadać przy sobie dowód tożsamości do okazania przy akredytacji w celu wpisania jej na listę uczestników,
 12. Każda wejściówka jest przypisana do jednej osoby i zabrania się przekazywania jej innej osobie pod groźbą wydalenia z konwentu bez zwrotu wejściówki,
 13. Opłata za wstęp na konwent jest ustalona przez organizatorów i wynosi odpowiednio:
  1. wejściówka dwudniowa, tj. od godziny 10:00 w sobotę do godziny 14:00 w niedzielę – 40 zł,
  2. wejściówka na sobotę, tj. od godziny 10:00 w sobotę do godziny 22:00 w sobotę – 30 zł,
  3. wejściówka na niedzielę, tj. od godziny 9:00 w niedzielę do godziny 14:00 w niedzielę - 20 zł.
 14. Każda osoba nabywająca wejściówkę dwudniową mająca poniżej 18 roku życia w dniu rozpoczęcia konwentu jest zobowiązana posiadać zgodę rodzica/prawnego opiekuna dostępną tutaj, dodatkowo jest zobowiązana do posiadania przy sobie dowodu tożsamości do okazania organizatorowi,
 15. Na terenie konwentu zabrania się:
  1. wnoszenia alkoholu oraz środków odurzających i uzależniających,
  2. spożywania alkoholu oraz środków odurzających i uzależniających, w tym także e-papierosów,
  3. przebywania pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających,
  4. wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, chyba że ochrona zezwoli na wniesienie takowego.
 16. Osoby nie przestrzegające regulaminu ogólnego oraz innych regulaminów oraz mogące działać na szkodę konwentu będą z niego usunięte bez zwrotu kosztów wejściówki,
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany wszystkich regulaminów konwentu,
 18. W kwestiach sprzecznych, nie ujętych w regulaminie ogólnym wszystkie decyzje podejmuje główny organizator,
 19. Ochrona danych osobowych:
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy że:
  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana – uczestnika konwentu jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w 45-084 Opole przy ul. Strzelców Bytomskich 1, tel: 77 454 27 14, mail: [email protected],
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MDK Opole możliwy jest pod numerem tel. 77 454 27 14 lub adresem email: [email protected],
  3. Dane osobowe uczestnika konwentu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ”a” ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji działań związanych z organizowaniem i udziałem w konwencie,
  4. Dane osobowe uczestnika konwentu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ”a” ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji działań związanych z organizowaniem i udziałem w konwencie,
  5. Na terenie budynku oraz terenie przyległym do budynku funkcjonuje monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się w budynku oraz terenie przyległym – klauzula informacyjna dotycząca monitoringu jest wywieszona wewnątrz budynku,
  6. Uczestnik projektu ma prawo do: cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie informując o tym Administratora danych, prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych uczestnikom konwentu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,
  8. Podanie danych osobowych uczestnika projektu jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w organizowanej imprezie. Nie podanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości udziału w organizowanym konwencie,
  9. Ochronie danych osobowych podlega każdy uczestnik konwentu, który posiada akredytację.